Regulamin sklepu
Regulamin sklepu

dla umów zawieranych na odległość

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów oraz usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.natibuczi.pl

Administratorem strony jest Patryk Pizoń, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PATNAT PATRYK PIZOŃ z siedzibą przy ul. Zamenhofa 18, 20-453 Lublin NIP: 9462688627 REGON: 383233405

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się kontakt@natibuczi.pl. Zamówienie nie opłacone w ciągu 48h zostają anulowane. Jeżeli został dokonany przelew zostanie zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

§ 1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Patryk Pizoń, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PATNAT PATRYK PIZOŃ z siedzibą przy ul. Zamenhofa 18, 20-453 Lublin NIP: 9462688627 REGON: 383233405
 2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży, za pośrednictwem  zamówienia w Sklepie internetowych.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.natibuczi.pl , umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych za pomocą sieci Internet www.natibuczi.pl
 5. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę zarówno w sposób bezpośredni, jak i drogą elektroniczną, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-booki, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy
 • Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów, korzystania z treści cyfrowych oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług obejmujących w szczególności sprzedaż treści cyfrowych (e-booków) zwanych e-buczkami.
 2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
 3. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca oświadcza, że nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy, a także działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3
Warunki techniczne

 1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania treści cyfrowych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
  c) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player;
  d) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klienta);
 2. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych usług oraz treści cyfrowych było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych.
 3. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres kontakt@natibuczi.pl

§ 4
Warunki formalne

 1. Klientem może być:
  a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;
  c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Klientowi korzystającemu ze Sklepu internetowego nie wolno:
  a) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;
  b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;

§ 5
Zamówienia

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient musi dokonać niżej wskazanych czynności:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji produktów, usług lub treści cyfrowych poprzez opcję „dodaj do koszyka”;
  b) wybór polecenia „Przejdź do kasy”;
  c) wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;
  d) wysłanie zamówienia w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”;
  e) wybór metody i dokonanie płatności;
 3. Klient składając Zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zamówienia wszystkich danych pozwalających na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
 4. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego Zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.
 6. Jeżeli Zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania Zamówienia.
 7. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w terminie 7 dni Sprzedawca anuluje Zamówienie.
 8. Każde złożone Zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu Zamówienia.
 9. W efekcie złożenia prawidłowego Zamówienia przez Klienta, potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia.
 10. W przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji Zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji Zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności. Wyjątek stanowi przerwa świąteczna występująca w dniach od 24.12. do 6.01. każdego roku.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak:
  a) przerwy w dostawie energii, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
  b) przerwy w dostępie do Internetu, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
  c) inne zdarzenia losowe, spowodowane nie z winy Sprzedawcy.

§ 6
Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny produktów, usług i publikacji elektronicznych dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania Zamówienia na podstronie „Koszyk”.
 2. Cena jest definiowana jako:
  • cena regularna;
  • cena promocyjna (cena po uwzględnieniu obniżki).
 3. Produkty dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli Produkt nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, bądź inną promocją polegającą na obniżeniu ceny.
 4. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, bądź innej promocji polegającej na obniżeniu ceny regularnej.
 5. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:
  a) poprzez system płatności online Paypal;
  b) poprzez system płatności online Tpay: Szybkie przelewy i płatności online, zarządzany przez dostawcę płatności Tpay: Szybkie przelewy i płatności online. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 6. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 7. W związku z realizacją złożonego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę bez VAT. W przypadku wyboru faktury bez VAT Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 8. Brak uiszczenia ceny wywołuje skutek, o którym mowa w §5 ust. 7 Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca prześle Klientowi na oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.

§ 7
Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności online, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.
 2. Zamówienie jest realizowane w terminie od 1 do 10 dni roboczych.
 3. W przypadku Zamówienia usług lub treści cyfrowych realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionej usługi/treści cyfrowej w odniesieniu do zamówienia treści cyfrowej realizacja Zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję pobrania treści cyfrowej. Instrukcja pobrania publikacji elektronicznej wysyłana jest, zależnie od zgody Klienta na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, niezwłocznie bądź po upływie 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania publikacji elektronicznej przez 14 dni od daty złożenia Zamówienia. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych treści cyfrowych na własnych nośnikach pamięci.

§ 8
Wymagania techniczne do korzystania z publikacji elektronicznych

 1. Każda treść cyfrowa opatrzona jest informacją o dostępnym formacie, w jakim doszło do zapisania informacji w pliku (np. PDF, MOBI, EPUB, MP3).
 2. Przed zamówieniem treści cyfrowej Klient powinien sprawdzić czy urządzenie elektroniczne, na którym chce otworzyć plik zawierający treść cyfrową, obsługuje format w jakim ta treść została zapisana. Sprzedawca nie gwarantuje (nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności), że publikacja elektroniczna otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym, przy użyciu każdego programu posiadającego funkcję obsługi danego formatu pliku.
 3. W przypadku problemów z dostępem do publikacji elektronicznej Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres kontakt@natibuczi.pl

§ 9
Licencja

 1. Wszystkie publikacje elektroniczne dostępne w sklepie internetowy objęte są autorskim prawami majątkowymi.
 2. Klient zamawiając treść cyfrową zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z treści cyfrowej przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie treści cyfrowej na własnych nośnikach pamięci.
 3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych treści cyfrowych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów treści cyfrowej w jakikolwiek sposób jest zabronione.

§ 10
Postępowanie reklamacyjne
Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodność treści cyfrowej z umową

(KONSUMENCI)

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z treścią cyfrową.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@natibuczi.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od prawidłowego złożenia reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
 7. Produkt jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 8. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi.
 10. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie dostarczy Konsumentowi Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 11. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku (ust. 5.), jeżeli:
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
  • Konsument i Sprzedawca zgodnie ustalili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 12. W przypadku, gdy ma to zastosowanie, Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:
  • dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  • zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 13. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 7 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  • Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 7, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 2 lub 7, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 15.  Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 16. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 17. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
  • Domniemanie określone w ust. 12 nie ma zastosowania, jeżeli: środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest zgodne (kompatybilne) z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował Konsumenta w sposób zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
  • Konsument, poinformowany w zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 18. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu, usługi lub publikacji elektronicznej ze złożonym zamówieniem.
 19. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży (żądanie naprawy bądź wymiany).
 20. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.
 21. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 22. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.
 23. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; 
  • Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży; 
  • brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży; 
  • brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w §10 ust. 16 i 17 Regulaminu;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 24. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.
 25. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 26. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 27. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny.
 28. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny, o którym mowa w ust. 23, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

(PRZEDSIĘBIORCY)

 1. Sprzedawca zapewnia Produkty pozbawione wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Przedsiębiorcę reklamacji w terminie 14 dni od jej przesłania.

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem (określanego w tym paragrafie jako konsument), z zastrzeżeniem ust. 11, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej kontakt
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych udostępnianych przez Internet.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2023 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.
 3. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Starsze wersje regulaminu:

Regulamin obowiązujący do 20.02.2022 r. – Pobierz PDF

Top